Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

ÇOCUK VE VELİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI İŞLENMESİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Şirketimiz, 6698 sayılı KVKK kapsamında belirlenen amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi belirtilmiştir. 

 

Şirketimizce sağlanan hizmetlere ilişkin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olmak kaydıyla kurs-eğitim verdiğimiz çocukların ve velilerinin kişisel verilerini (isim-soy isim, cinsiyet, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) elektronik ortamda veya yazılı -sözlü olarak işlememiz gerekmektedir. Bu kapsamda kişisel veri tanımı çocuk ve velilere ilişkin kişisel veriler olarak algılanmalıdır.

 

Kişisel veriler sağlanan hizmetler ilişkin sözleşme akdedilmesi, kurs ve etkinlikleri planlamak, kurs ve etkinliklerle ilgili bilgi vermek, kursiyerlerin emniyet ve sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, acil durumlarda irtibata geçmek amaçları ile işlenmektedir.

 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile6698 sayılı Yasa’nın 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Bu kapsamda yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen posta  adresimize (kimliğinizi tespit edici belgeleri eklemek suretiyle) ıslak imzalı olarak elden ya da noter aracılığı ile gönderebilirsiniz.  .

www.aliagagenclikmerkezi.com internet sitesi üzerinden vermiş olduğunuz bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da ticari amaçla kullanılmayacaktır.

Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş / Aliağa Gençlik Merkezi sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş  / Aliağa Gençlik Merkezi kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. kişisel bilginize yetkisiz erişim, hatalı kullanım ilişkin riskleri önlemek ve asgariye indirmek için gerekli tedbirleri (yazılım ve donanım olarak) almaktadır. Buna rağmen doğacak zarar Aliağa Gençlik Merkezi sorumluluğunda değildir. Kullanıcı bireysel olarak gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır.

www.aliagagenclikmerkezi.com internet sitesi üzerinden vermiş olduğunuz bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da ticari amaçla kullanılmayacaktır.

Bu siteye girerek ve kullanarak, bu gizlilik politikasının şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz.

 

Veri Sorumlusu : 
Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş

Posta adresi : Kültür Mah. Lozan Cad. No:58/3 Aliağa- İzmir
E- posta adresi : [email protected]