Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

1.KONU
İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’nın, ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş..
Adresi: Kültür Mah. Lozan Cad. No:58/3 Aliağa- İzmir
Telefon: 0232 616 39 80
İnternet Sitesi : www.aliagabelediyejeotermal.com
E-Posta: [email protected]
Müşteri Hizmetleri Telefon: 0232 616 39 80
Mersis Numarası: 0052062382300035
3. ALICI BİLGİLERİ
Adı/soyadı/Ünvanı:
Alıcı Mail Adresi:
Adresi:
Telefon:
Tarih:
4 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:
Hizmetin türü, hizmetten yararlanacak olan kişiye ilişkin bilgiler, satış bedeli, ödeme şekli, Hizmetin kullanım süresi ve fatura adresi aşağıda belirtildiği gibidir:
Ürün / Hizmetin Adı:
Kullanım Süresi: (Sözleşme tarihinden itibaren)
Satış Bedeli: TL (KDV dâhil toplam Türk Lirası)
Ödeme Şekli: Kredi Kartı ile İşlem
•Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
•Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
•Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
5. GENEL HÜKÜMLER:
5.1 – SATICI kendisine yüklenilen edimleri mücbir haller dışında yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2 – Söz konusu hizmet ALICI’dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.
5.3. – SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen veya bildirilmeyen, borcu yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, alıcıdan kaynaklanan sağlık sebepleri gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti ifa edemez ise, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu halde ALICI tarafından ödenen bedel ifası gerçekleştirilen hizmetin bedeli dikkate alınarak kıstelyevm usulü hesaplanmak suretiyle SATICI tarafından iade edilecektir.
5.4 –ALICI iş bu sözleşmenin akdedilmesi ile birlikte verilecek hizmetin niteliğine göre düzen ve disiplin ile kişisel sağlık ve güvenliğinin korunması için SATICI tarafından belirlenecek kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde SATICI’nın fesih hakkı saklıdır.
5.5 – ALICI sağlık sebepleri, yerleşim yeri değişikliği gibi sadece mücbir sebeplerin varlığı halinde sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir. Bu halde 5.3’üncü maddesinde belirtilen şekilde bedel iadesi talep edebilir.
5.6 – Sözleşmeye konu hizmetin ifası için bedelin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI hizmetin ifa yükümlüğünden kurtulmuş olur.
5.7 – Hizmetin ifasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICIYA ödememesi halinde ALICI doğan zararlardan sorumludur.
CAYMA HAKKI:
1- ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
2 - Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden başlar.
3- ALICI Cayma bildirimi madde 2 ‘de belirtilen açık adres, faks numarası veya elektronik posta adresine yapmalıdır.
4 - Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanılması halinde ALICI cayma hakkını kullanamaz.
YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmenin uygulanmasında Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar SATICI veya ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya hizmetin ifa edildiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.